Lokacija
Petak, 14 Avgust 2020

О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА И ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ У КАРИТАСУ ВАЉЕВО

На основу члана 16. Закона о заштити узбињивача („Службени гласник РС“,бр. 128/14), Управни одбор Каритаса Ваљево, доноси

П Р А В И Л Н И К

О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА И ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ У КАРИТАСУ ВАЉЕВО

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и друга питања од значајаза унутрашње узбуњивање код Каритаса Ваљево (у даљем тексту:послодавац).

Члан 2.

Послодавац који има више од десет запослених послодавац одређује лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњем узбуњивањем, у складу са Законом о заштити узбуњивача (у даљем тексту: Закон).

 

Члан 3.

Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, писмено или усмено.

 

Члан 4.

Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или препорученом пошиљком, као и електронском поштом, у складу са законом, уколико постоје техничке могућности.

Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на записник.

Уколико се достављање информације врши непосредном предајом писмена или усмено, о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем саставља се потврда опријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, и то приликом пријема писмена, односно приликом узимања смене изјаве од узбуњивача.

Уколико се достављање писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем врши обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем. У том случају се као датум пријема код препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке датум пријема пошиљке код послодавца.

Ако је поднесак упућен електронском поштом као време подношења послодавцу сматра се време које је назначено у потврди о пријему електронске поште, у складу са законом.

Члан 5.

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем садржи: кратак опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, време, место и начин достављања информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, број и опис прилога поднетих уз информацију о унутрашњем узбуњивању, податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени, податке о послодавцу, печат послодавца, потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може садржати потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели.

Члан 6.

Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено да се упућују лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код послодавца или на којима је видљиво на омогу да се ради о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем може да отвори само лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Члан 7.

У случају анонимних обавештења, поступа се у складу са Законом.

У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о чему се обавештава послодавац, као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.

Члан 8.

Ако се узимају изјаве од лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, о томе се саставља записник.

На садржину записника, може се ставити приговор.

Члан 9.

По окончању поступка саставља се извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, предлажу мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Извештај из става 1. Овог члана, доставља се послодавцу и узбуњивачу, о коме се узбуњивач може изјаснити.

Ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем могу да се предузму одговарајуће мере на основу извештаја из средстава 1. овог члана.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеним просторијама и на интернет страници организације.

Број: UO/84-1/2015

Датум: 30.10.2015.г.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Грзегорз Худек

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Vešeraj  |  +381 60 30 65 469

Radno vreme: ponedeljak-petak 07.30-15.30h |