Mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje je važno pitanje u pograničnom regionu zbog traumatičnih događaja tokom devedesetih godina i trenutne političke situacije i ekonomske tranzicije u zemljama bivše Jugoslavije. Svi ovi faktori imali su veliki uticaj i prouzrokuju psihijatrijske poremećaje (post-traumatski stresni poremećaj, depresija, psihoze) i socijalne probleme (izolacija, diskriminacija, predrasude), koji se nisu adekvatno tretirali.

Caritasa Valjevo u saradnji sa partnerskim organizacijama sprovodio je niz projekata podržanih od strane Delegacije Evropske unije i Caritasove internacionalne mreže koji imaju u fokusu ljude sa mentalnim poremećajima i njihove porodice, profesionalce i zaposlene u u oblasti mentalnog zdravstva, kao i civilna društva u celini u Kolubarskom regionu. Sprovodi se niz aktivnosti u cilju radne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja, podizanja kapaciteta osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama, destigmatizacije obolelih i stvaranje mreže podrške u lokalnoj zajednici i umrežavanje srodnih organizacija i institucija u cilju smanjenja društvene isključenosti osoba sa mentalnim poteškoćama.